تصحیح رویداد ها

برای تصحیح رویدادها کافی است که مجری محترم پس از ثبت نام در سایت به عنوان مجری ، مالکیت رویداد را به دست آورده و توضیحات یا اطلاعات رویداد را به روز نماید!