این قسمت برای گالری عکس غرفه های ساخته شده توسط غرفه سازان طراحی گردیده است .

گالری عکس غرفه های ساخته شده

booth-gallery
مراحل فنی ساخت گالری عکس غرفه های ساخته شده توسط دوستان به اتمام رسیده است و پس از وضع قوانین استاندارد سازی عکس ها عزیزان می توانند عکس غرفه های ساخته شده را به این قسمت ارسال نمایند .