با توجه به تغییرات تقویم مراکز نمایشگاهی ، شدیدا خواهشمندیم قبل از هرگونه برنامه ریزی برای بازدید یا مشارکت ، رویدادها را با عنوان اصلی در وب سایت مرکز نمایشگاهی مورد نظر تطابق دهید .