تقویم مراکز نمایشگاهی ایران

رویدادهای ویژه پیش رو


۱۴
تیر
نهمین نمایشگاه گردشگری بازار سفر ایران بوستان گفتگو
: محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران (بوستان گفتگو)


۲۲
تیر
اولین نمایشگاه بین المللی محصولات و خدمات هوشمند (IRAN SMART EXPO) بوستان گفتگو
: محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران (بوستان گفتگو)