تقویم و مشخصات مراکز نمایشگاهی ایران

نمایشگاه های پیش رو

کد نمایشگاه درج کننده رویداد شروع پایان عنوان نمایشگاه
3158 اپراتور اکسبیز ۰۲ اسفند ۰۵ اسفند دومین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی صنعت نمایشگاهی- تهران ۹۷