خدمات و مشاوره نمایشگاهی

خدمات و مشاوره نمایشگاهی :

حضور قدرتمند در نمایشگاه های تجاری برآیند پیش بینی ، برنامه ریزی و کنش صحیح پیش ، در بازه و بعد از نمایشگاه است . بزرگترین ایرادی که به بسیاری از مشارکت کنندگان محترم می توان گرفت ، فقدان یک روح کلی در روند معرفی محصول و بازاریابی در بازه نمایشگاه هاست . شرکتی که سربرگ و کاتالوگ و کارت ویزیت را با یک نگرش طراحی می نماید ، غرفه را با یک نگرش دیگر و در نهایت با بی برنامه گی و بعضا نگرش ورود به یک مکان تفریحی از سوی کارکنان غرفه در مدت زمان نمایشگاه حضور دارد ، قطعا دریافت آن شرکتی که با برنامه ریزی صحیح قبل از نمایشگاه تک تک المان های مهم برای ورود به یک رقابت ۴ ، ۵ روزه را در نظر می گیرد ، کارکنان را با انگیزه و جهت دهی فکری وارد غرفه می کند و غرفه را صرفا به عنوان یک مکان هنری برای خود مهیا نکرده و تک تک اجزاء را در نظر گرفته را نخواهد داشت .
برای دریافت اطلاعات در زمینه مشاوره امور نمایشگاهی و پکیجها با ما تماس بگیرید ( اطلاعات در بخش تماس با ما )