شرکت بین المللی بازرگانی ونمایشگاهی تهران

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

اطلاعات تماس نشانی: تهران، خیابان نیاوران، بیـن میدان یاسر و خیابان مژده، شماره ۳۲۹، طبقه دوم غربی،واحد١٢
٨٣٣۶۵- ١٩٧٩٩پست الکترونیک: info@titexgroup.com
تلفن: ٢٢٣٩٧۵۴٠۲۲۳۹۶۹۴۷ – ۲۲۳۹۷۲۹۶
نمابر: ٢٢٣٩۶٩٨۴
http://www.titexgroup.com
ساعات کار شرکت: ٨:٣٠ الی ١٧
پنجشنبه ها ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠


وب سایت

درباره شرکت :

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران به عنوان واحدی که فعالیت تخصصی آن برگزاری نمایشگاه های مختلف است از ابتدای سال ۱۳۸۰ و پس از انفکاک شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران از سازمان توسعه تجارت ایران آغاز به کار نموده است. تجربه برگزاری ۵۴ نمایشگاه مختلف بین المللی داخلی و خارجی، پشتوانه شکل گیری و تأسیس این شرکت بوده که از طریق کادر مدیریتی آن از شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به این شرکت انتقال یافته است

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیـزات آشپـزخانه، حمـام، سونـا و استخـر ,K&B-S&P
۱ تا ۴ تیر ماه سال ۱۳۹۳/ محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران

ششمین نمـایشگـاه بیـن المللـی تخصصـی در و پنجـره و صنـایع وابستـه ,Do-Win Tech
۳ تا ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ / محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران

هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته T.I.T.E
۲۳ تا ۲۶ بهمـن ماه ۱۳۹۳ / محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران