جدول تقسیم بندی رویداد ها بر اساس ماه در سال ۹۸
فروردین : ۱۲ اردیبهشت : ۳۶ خرداد : ۲۸
تیر : ۳۵ مرداد : ۴۹ شهریور : ۳۹
مهر : ۳۹ آبان : ۵۲ آذر : ۵۱
دی: ۳۲ بهمن : ۳۷ اسفند : ۱۲