شرکت لاوین توسعه بیات

09199135468

رویدادهای این برگزارکننده

فوریه 2023
12 بهمن - 09 اسفند 1401

دوشنبه24بهمن(بهمن 24)16:00جمعه28(بهمن 28)21:00نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکلات و تجهیزات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی شیرینی و شکلات و تجهیزات وابسته-زنجان

دوشنبه24بهمن(بهمن 24)16:00جمعه28(بهمن 28)21:00نمایشگاه تخصصی گندم، آرد، نان و تجهیزات وابسته-زنجان 1401نمایشگاه تخصصی گندم، آرد، نان و تجهیزات وابسته-زنجان

X