نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

GXM9+P36, Kish, Hormozgan Province

رویدادهای این مکان

جون 2022
11 خرداد - 09 تیر 1401

دوشنبه23خرداد(خرداد 23)17:00پنجشنبه26(خرداد 26)22:00دوازدهمین نمايشگاه بين‌المللي صنایع دریایی و دریانوردی ایران-جزیره کیش 1401 دوازدهمین نمايشگاه بين‌المللي صنایع دریایی و دریانوردی ایران-جزیره کیش 1401نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

X