نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

GXM9+P36, Kish, Hormozgan Province

رویدادهای این مکان

می 2022
11 اردیبهشت - 10 خرداد 1401

دوشنبه19اردیبهشت(اردیبهشت 19)17:00پنجشنبه22(اردیبهشت 22)22:05نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (Kitex)-جزیره کیش 1401نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

جون 2022
11 خرداد - 09 تیر 1401

دوشنبه23خرداد(خرداد 23)17:00پنجشنبه26(خرداد 26)22:00دوازدهمین نمايشگاه بين‌المللي صنایع دریایی و دریانوردی ایران-جزیره کیش 1401 دوازدهمین نمايشگاه بين‌المللي صنایع دریایی و دریانوردی ایران-جزیره کیش 1401نمایشگاه بین المللی جزیره کیش

X