نمایشگاه ارومیه

رویدادهای این مکان

می 2022
11 اردیبهشت - 10 خرداد 1401

شنبه24اردیبهشت(اردیبهشت 24)16:00جمعه30(اردیبهشت 30)22:00نمایشگاه تخصصی گل وگیاه، نهال و تجهیزات گلخانه - ارومیه 1401نمایشگاه ارومیه

X