بانک اطلاعات صنعت نمایشگاهی ایران

l_c138984d4b7957159af0024935c99b16.jpg
نمایشگاه بین المللی اصفهان 5.57 km
۳۲۶۰۳۰۰۶ - ۰۳۱۳۲۶۰۳۰۰۶ - ۰۳۱
۳۲۶۰۲۰۰۶ - ۰۳۱
نمایشگاه بین المللی اصفهان: تعیین هدف کلان شرکت : اهداف کلان، نتایج خاصی هستند که شرکت در مسیر ت...
نمایش 2 نتایج