برچسب خورده: شرکت راهکار تجارت ، مدیریت کوشا

شرکت راهکار تجارت ، مدیریت کوشا

شرکت راهکار تجارت ، مدیریت کوشا: در کلیه حوزه های تجارت، بخش عرضه با نرخ بالاتری نسبت به تقاضا در حال رشد می باشد. این واقعیت، رقابت را در عرصه بازار جهانی مشکل تر می نماید. عرضه کنندگان مختلف، به منظورتوفیق بیشتر در رقابتی شدن، متغیر های بسیاری را فراروی خود دارند که می باید بین آنها را بطه صحیحی … ادامه مطلب »