برچسب خورده: شرکت آومان شهر

شرکت آومان شهر

شرکت آومان شهر   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت  شرکت آومان شهر  C  شهرزاد زکی زاده  ۲۵۸۰۴۱ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران ااطلاعات تماس:     ۲۲۹۱۴۸۶۹