سرفصل : فهرست غرفه سازان

فهرست غرفه سازان

دژ کاویان ویرا پاژ

دژ کاویان ویرا پاژ   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت دژ کاویان ویرا پاژ B   علی رجب زاده  ۴۸۹۷۲۴ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران  √ شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس   ۸۸۹۴۵۴۴۲  

چوب طرح روژان

چوب طرح روژان   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت چوب طرح روژان D  مهدی زارعی نژاد  ۳۷۱۸۹۰ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس  ۰۲۶۳۶۶۷۰۷۵۳  

دارکوب طلایی داریس

دارکوب طلایی داریس   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت دارکوب طلایی داریس D  خانم سوده آستیاژ  ۴۹۳۹۰۶ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس  ۲۶۸۵۱۱۷۰  

بازرگانی چوبینه راش نیروانا

بازرگانی چوبینه راش نیروانا   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت بازرگانی چوبینه راش نیروانا D  امیر عباس میر شمس  ۱۱۶۷۵ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس  ۲۶۳۱۳۰۶۵  

آلبالو طرح مبنا

آلبالو طرح مبنا   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت آلبالو طرح مبنا D   حامد نوری  ۲۳۴۴۱۷ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس    ۸۸۸۰۵۰۴۳  

سها دانش نقش جهان

سها دانش نقش جهان   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت سها دانش نقش جهان C     مجتبی نجارزادگان  ۴۱۹۶ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس  ۶۶۴۸۹۰۱۱-۱۲  

طراحان خط سفید آرایه

طراحان خط سفید آرایه   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت طراحان خط سفید آرایه  C   رضا عنبرستانی  ۴۸۹۹۹۷ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس     ۶۶۹۱۵۰۸۵  

آرا گستر مروارید

آرا گستر مروارید   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت آرا گستر مروارید C  عباس روحانی شهرستانی  ۴۷۲۱۶۹ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس  ۸۸۰۲۴۸۸۶  

مدرن سازان مهر فردا

مدرن سازان مهر فردا   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت مدرن سازان مهر فردا C  فرزین کیانیان  ۴۸۷۹۷۱ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس  ۳۳۳۲۴۰۱۴  

آداک بهین نما

آداک بهین نما   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت آداک بهین نما C  حامد امینی  ۲۶۸۱۰۶ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس    ۸۸۳۵۲۱۵۰  

پایا راه رادمان

پایا راه رادمان   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت پایا راه رادمان D  علی مهرابی  ۲۷۰۲ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس  ۸۸۷۰۰۳۰۷  

همایش آفرینان جاوید

همایش آفرینان جاوید   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت همایش آفرینان جاوید B  مصطفی قریشی  ۲۶۴۴۳۵ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس  ۲۲۲۸۲۰۶۵  

بانیان فردای روشن

بانیان فردای روشن   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت بانیان فردای روشن D   عظیم دستفال  ۳۵۶۸۸۶ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس  ۸۸۹۷۳۸۷۵  

همایش سازان بین المللی آیریانا بوم

همایش سازان بین المللی آیریانا بوم   نام شرکت تایید نهایی توسط معاونت فنی ومهندسی نام مدیر عامل شماره ثبت همایش سازان بین المللی آیریانا بوم B  مهرداد ملکی  ۴۵۵۴۸۵ عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران شناسه کاربری در مرجع رویدادهای نمایشگاهی ایران (اکسبیز) اطلاعات تماس  ۸۸۱۹۶۷۹۷