اولین نمایشگاه تخصصی تلفن های ثابت و همراه (صنعت و خدمات وابسته)

: ۱۲/۱۶ – ۱۲/۲۰
: نمایشگاه بین المللی اصفهان
:

چهارمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

: ۰۳/۰۲ – ۰۳/۰۵
: نمایشگاه بین المللی تهران
: