تقویم مراکز نمایشگاهی ایران

برای سهولت استفاده کاربران از این پایگاه ، تقویمهای مراکز نمایشگاهی به صفحه اول انتقال یافه است . تلاش ما بر این است که کاربران را به درج تقویمهای هر مکان در تقویم شخصی گوگل کاربر تشویق نماییم تا با استفاده از خدمات گوگل مانند ارسال ایمیل یاد آوری روزانه برنامه کاری ، کاربران به استفاده روزانه از تقویم گوگل تشویق گردند. امیدواریم روزی این امکان توسط یکی از شرکتهای ایرانی بوجود آید و در این راه با هر شرکتی که توانایی ایجاد این خدمات را داشته باشد آماده همکاری خواهیم بود.